Address: Eski-Tashkent Toshkent Uzbekistan
Phone: +998998824094
branch chief